veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška

zveřejněno: 21.01.2016       sejmuto: 07.03.2016
druh dokumentu: veřejné vyhlášky
původce: ostatní

Přílohy

Oznámení o uložení písemnosti-Český

zveřejněno: 08.09.2015       sejmuto: 19.09.2015
druh dokumentu: veřejné vyhlášky
původce: ostatní

Přílohy

Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí

zveřejněno: 26.11.2014       sejmuto: 31.12.2017
druh dokumentu: veřejné vyhlášky
MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV
Odbor dopravy
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

___________________________________________________________________________
Č.j.: OD/2096/2012-8-R/Če

V Pelhřimově dne 26.11.2014
 

Stavebník :
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
zastupuje M.I.S. a.s., IČ 42195683, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
OPRAVNÉ ROZHODNUT Í
 

     Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (silniční zákon) a podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.   o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení stavby:
 

„Polní cesty Pelhřimovsko II; Polní cesta NCH 4 v k.ú. Božejov“
 

Stavební objekty: SO 101 Polní cesta; SO 201 Příčný propustek
umístěné na pozemcích dle KN parc.č. 1443, 1482, 1487, 1594 v kat.území Božejov takto:

stavba : „Polní cesty Pelhřimovsko II; Polní cesta NCH 4 v k.ú. Božejov“ Stavební objekty: SO 101 Polní cesta SO 201 Příčný propustek umístěné na pozemcích dle KN parc.č. 1443, 1482, 1487, 1594 v kat.území Božejov se podle § 115 stavebního zákona
 

p o v o l u j e
v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd. Souhlas k vydání stavebního povolení vydal Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby dne 3.10.2012 pod Č.j.OV/1082/2012-2.
 

U výše uvedených pozemků dotčených záměrem, t.j. dle KN parc.č. 1443, 1482, 1487, 1594 v kat.území Božejov se doplňuje chybějící pozemek, a to dle KN parc.č.1518 v kat.území Božejov.

Seznam všech účastníků řízení:
M.I.S. a.s., IČ 42195683, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
E.ON Česká republika s.r.o., Tech. evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic a.s., DLSS Vysočina, P.O.Box 134, 130 11 Praha 3
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Městys Božejov, 394 61 Božejov 111
František Hartl, 394 61 Božejov 24; Tomáš Hubata, 394 61 Božejov 82; Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov; Daniel Čekal, 394 61 Božejov 66; Ing. Milan Veselý, 394 61 Božejov 145; Vladimír Blažek, 394 61 Božejov 78; Aleš Vrbík, 394 61 Božejov 10; Václav Doubek a Růžena, 394 61 Božejov 21; Libuše Beránková, za Kulturním domem 637, 394 70 Kamenice nad Lipou; Josef Knězů, 394 61 Božejov 28; Marie Rohová, Ústrašín 11, 393 01 Pelhřimov; Jiří Slavík a Marie, 394 61 Božejov 100; Juraj Dinič a Ludmila, 394 61 Božejov 60; Marie Plešáková, 394 61 Božejov 27; Milan Malý, Třída Legií 292, 393 01 Pelhřimov; Věra Filipová, 394 61 Božejov 75; Ing. Michal Lhotský, Osvobození 1690, 393 01 Pelhřimov; Michaela Růžičková, 394 61 Božejov 110; Václav Růžička a Milada, 394 61 Božejov 110; Václav Jelínek, Lesní 1486, 393 01 Pelhřimov; Marcela Kotnová, Pelhřimovská 1662, 396 01 Humoplec; Zdeňka Masopustová, 394 61 Božejov 95; Pavel Rys, 394 61 Božejov 119; Josef Lhotský, 394 61 Božejov 76; Jan Kumžák, 394 61 Božejov 68.
 

Od ů v o d n ě n í
 

Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (silniční zákon) a podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vydal dne 1.11.2012 pod Č.j. OD/2096/2012-5-SP/Če stavební povolení stavby:
„Polní cesty Pelhřimovsko II; Polní cesta NCH 4 v k.ú. Božejov“ Stavební objekty: SO 101 Polní cesta SO 201 Příčný propustek umístěné na pozemcích dle KN parc.č. 1443, 1482, 1487, 1594 v kat.území Božejov, kterou podala M.I.S. a.s., IČ 42195683, Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové.
Na základě interní kontroly dokladů speciálního stavebního úřadu před kolaudací výše uvedené stavby byl zjištěn nesoulad v písemném vyhotovení ve výrokové části rozhodnutí.
U výše uvedených pozemků dotčených záměrem, t.j. dle KN parc.č. 1443, 1482, 1487, 1594 v kat.území Božejov se doplňuje chybějící pozemek, a to dle KN parc.č.1518 v kat.území Božejov.

Vzhledem k uvedenému nesouladu ve výrokové části rozhodnutí vydává správní orgán z moci úřední na základě § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto opravné rozhodnutí.
 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočiny, Jihlava podáním u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru dopravy. První den lhůty je následující po dni oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle § 82 odst. 2 správního řádu. Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 115 odst.1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.


                                                                                                                                            Josef Čečák
otisk úředního razítka                                                                                                   úředník odboru dopravy
                                                                                                                                 úsek silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov a na úřední desce Úřadu Městyse Božejov po dobu 15 dnů.

Na úřední desce:
Vyvěšeno dne………………… Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne………………… Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení v elektronické podobě:


Vrátit potvrzení zdejšímu odboru.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Pelhřimov.

Rozdělovník
1.) Účastník stavebního řízení dle § 109 SZ č.183/2006 Sb. a)-stavebník-doporučeně na doručenku
M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

2.) Ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 SZ č.183/2006 Sb. b)-s velkým počtem účastníků řízení s více
než 30 účastníky-doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu č.500/2004 Sb.:
E.ON Česká republika s.r.o., Tech. evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice
Telefónica 02 Czech Republic a.s., DLSS Vysočina, P.O.Box 134, 130 11 Praha 3
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Městys Božejov, 394 61 Božejov 111
František Hartl, 394 61 Božejov 24; Tomáš Hubata, 394 61 Božejov 82; Pozemkový fond České republiky,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha Žižkov; Daniel Čekal, 394 61 Božejov 66; Ing. Milan Veselý, 394 61 Božejov
145; Vladimír Blažek, 394 61 Božejov 78; Aleš Vrbík, 394 61 Božejov 10; Václav Doubek a Růžena, 394 61
Božejov 21; Libuše Beránková, za Kulturním domem 637, 394 70 Kamenice nad Lipou; Josef Knězů, 394 61
Božejov 28; Marie Rohová, Ústrašín 11, 393 01 Pelhřimov; Jiří Slavík a Marie, 394 61 Božejov 100; Juraj Dinič a
Ludmila, 394 61 Božejov 60; Marie Plešáková, 394 61 Božejov 27; Milan Malý, Třída Legií 292, 393 01
Pelhřimov; Věra Filipová, 394 61 Božejov 75; Ing. Michal Lhotský, Osvobození 1690, 393 01 Pelhřimov;
Michaela Růžičková, 394 61 Božejov 110; Václav Růžička a Milada, 394 61 Božejov 110; Václav Jelínek, Lesní
1486, 393 01 Pelhřimov; Marcela Kotnová, Pelhřimovská 1662, 396 01 Humoplec; Zdeňka Masopustová, 394 61
Božejov 95; Pavel Rys, 394 61 Božejov 119; Josef Lhotský, 394 61 Božejov 76; Jan Kumžák, 394 61 Božejov 68.

3.)Dotčené orgány a ostatní– doporučeně na dodejku :
• Městský úřad Pelhřimov, Odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
• Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát,
Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
• Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 303, e-mail: cecak@mupe.cz , www: www.mupe.cz

1 2 3 4 5 6

Vyplňte všechna pole.


Vyplňte všechna pole.

Zapomněl jsem heslo. Chci se zaregistrovat