povinně zveřejňované informace

1. Název

Městys Božejov

2. Důvod a způsob založení

        Městys Božejov (dále jen městys) vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

        Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

zobrazit organizační strukturu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Božejov
Božejov 111
39461 Božejov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Božejov
Božejov 111
39461 Božejov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 565 397 211

4.5 Čísla faxu

fax: 565 397 211

4.6 Adresa internetové stránky

www.bozejov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 622114379/0800 - Česká spořitelna a.s.

6. IČO

00247855

7. DIČ

CZ00247855

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

zobrazit rozpočty

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Božejov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách:

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Úřadu městyse v Božejově v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 565 397 211

Písemně

 • na adrese:  Městys Božejov, Božejov 111, 39461 Božejov

Elektronickou poštou

 • e-mail: obec.bozejov@quick.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Městys Božejov, Božejov 111, 39461 Božejov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: obec.bozejov@quick.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona).Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude úřad městyse žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje , vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání , aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá úřad městyse rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu , úřad městyse žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení úřadu městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady městysu učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů městyse opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím úřadu městyse či orgánu městyse ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v městysu Božejov obdržíte v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy zde

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • Listina Základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon o obcích (obecní zřízení) (zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění)
 • Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 152/1994 Sb. v platném znění)
 • Zákon správní řád (zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění)
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb. v platném znění)
 • Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 301/2000 Sb. v platném znění)
 • Prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách (č. 207/2001)
 • Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel  (č. 326/2000 Sb.)
 • Zákon o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění)
 • Zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění)
 • Zákon o právu shromažďovacím (zákon č. 84/1990 Sb. v platném znění)
 • Nařízení vlády ČR, kterým se určují pověřené obecní úřady (č. 343/2000)
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění)
 • Zákon o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb. v platném znění)
 • Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 218/2000 Sb. v platném znění)
 • Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění)
 • Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění)
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění)
 • Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků  (č. 318/2017 Sb. v platném znění)
 • Zákon o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb. v platném znění)
 • Zákon daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb. v platném znění)
 • Zákon o dani z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb. v platném znění)
 • Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb. v platném znění)
 • Zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb. v platném znění)
 • Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) (zákon č. 21/2006 Sb. v platném znění)
 • Zákon o silniční dopravě (zákon č. 111/1994 Sb. v platném znění)
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č.134/2016 Sb. v platném znění)
 • Zákon zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění)
 • Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů (zákon č. 148/1998 Sb. v platném znění)
 • Zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb. v platném znění)
 • Zákon občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění)
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění)
 • Nařízení vlády o součinnosti orgánů státní správy s obcemi (č. 364/1999 Sb.)
 • Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (zákon č. 365/2000 Sb. v platném znění)
 • Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (zákon č. 297/2016 Sb. v platném znění)
 • Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon č. 133/2000 Sb. v platném znění)
 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb. v platném znění)
 • Zákon o vodách a o změně některých zákonů (zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění)
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění)
 • Zákon o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

V současné době nemá městys sazebník úhrad

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době úřad městyse neposkytuje žádné licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

V současné době úřad městyse neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Výroční zpráva za rok 2021

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Výroční zpráva za rok 2020

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Výroční zpráva za rok 2019

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Výroční zpráva za rok 2018

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Výroční zpráva za rok 2017

 1. počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5/0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • informace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Vyplňte všechna pole.


Vyplňte všechna pole.

Zapomněl jsem heslo. Chci se zaregistrovat